Fördjupat arbete mot sexuella trakasserier i Piratpartiet

viktig_info_orange

Piratpartiet antog på höstmötet 2013 en handlingsplan för att hantera sexuella trakasserier. Det är angeläget, eftersom sådant förekommer i alla sammanhang där människor möts, även i Piratpartiet.

Piratpartiet ska vara ett parti där alla kan känna sig välkomna och trivas. Därför är det viktigt att trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandlingar inte förekommer i partiet och dess verksamhet. Avsikten med policyn kring sexuella trakasserier är dels att sätta igång ett strukturerat och systematiskt förebyggande arbete, dels att skapa mekanismer för hur rapporter om kränkningar och trakasserier ska hanteras.

Frågan om sexuella trakasserier är komplicerad, eftersom det finns en stor skillnad mellan sådant som ryms i begreppet.

Det finns handlingar som är uppenbart oacceptabla och kriminella, sedan finns det sådant som är oetiskt och som partiet behöver förhålla sig till om det förekommer i partisammanhang, slutligen finns det sådant som är en fråga om kommunikation,där den som gör sig skyldig till beteendet framförallt behöver få en förståelse för hur beteendet uppfattas så att hen kan förändra sitt sätt att agera.

Sexuella trakasserier innefattar bland annat när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull miljö, eller stör dem som deltar i verksamheten. Exempel på sådana sexuella trakasserier är tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring med sexuell innebörd, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord. Andra exempel är ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv. Påtryckningar om sexuellt umgänge hör naturligtvis dit, liksom repressalier för att ha blivit avvisad.

Det bör uppmärksammas att en viktig del av definitionerna är att beteendet är oönskat. Det är alltså det oönskade i beteendet som skiljer trakasserier och mobbning från ett vänskapligt uppträdande som är välkommet och ömsesidigt. Men eftersom olika människors toleranströsklar är olika och det kan vara mycket jobbigt att säga ifrån gäller det att vi alla i partiarbetet undviker sådant beteende som skulle kunna uppfattas som, eller ligga i gränslandet till, trakasserier och sexuella trakasserier.

Den som drabbats av trakasserier eller sexuella trakasserier under eller i anslutning till en aktivitet i partiet uppmanas att anmäla detta. Sådana anmälningar tas emot av partiledaren, vice partiledare, partisekreterare, partistyrelsens sammankallande, partistyrelsens sekreterare. Ordförande och sekreterare i lokala föreningar uppmanas också att ta emot sådana anmälningar. Anmälan kommer sedan att vidarebefordrass till den person som partiledningen utsett som samordnare för arbetet mot trakasserier. I dagsläget är detta Marit Deldén.

Alla anmälningar kommer att behandlas med respekt för de inblandades personliga integritet. Konsekvenserna av en anmälan kan variera beroende på allvarlighetsgraden av händelsen, med alltifrån ett allvarligt samtal kring kommunikation och hur beteenden uppfattas, till uteslutning ur partiet. Denna avvägning och balans är viktig, så att rädsla för alltför långtgående konsekvenser av en anmälan inte ska avhålla någon från att göra en anmälan.

Samma tillvägagångsätt kan även användas för fall av trakasserier, mobbning och diskriminering som inte har sexuell karaktär.

Piratpartiets policy kring sexuella trakasserier återfinns här.

Jag är övertygad om att policyn kring sexuella trakassserier är ett viktigt steg mot att skapa ett inkluderande parti där alla känner sig välkomna, oavsett sådana irrelevanta faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

at_news5
Anna
—————————–
Anna Troberg
Partiledare

Jag finns dessutom på min privata blogg, Twitter, Google+, Facebook och YouTube.

Kommentarer

Glad midsommar! « Ledningsbloggen skrev

[…] Fördjupat arbete mot sexuella trakasserier i Piratpartiet Piratpartiet antog på höstmötet 2013 en handlingsplan för att hantera sexuella trakasserier. Det är angeläget, eftersom sådant förekommer i alla sammanhang där människor möts, även i Piratpartiet. Läs mer om detta arbete. […]

Glad midsommar! « Piratpartiet skrev

[…] Fördjupat arbete mot sexuella trakasserier i Piratpartiet Piratpartiet antog på höstmötet 2013 en handlingsplan för att hantera sexuella trakasserier. Det är angeläget, eftersom sådant förekommer i alla sammanhang där människor möts, även i Piratpartiet. Läs mer om detta arbete. […]

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>